રાજ્યમાં ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ 1958 ની અનુસુચિ 1 માં સ્ટેમ્પ ડયુટીની ફિક્સ રકમમા નવા સુધારેલા દરો આજથી એટલે કે તા. 05/08/2019 થી અમલમાં આવશે જેથી નાગરિકો નવા સુધારેલા દરો મુજબ સ્ટેમ્પ ડયુટી ભરી પોતાની મિલ્કતના દસ્તાવેજો કરી શકશે….

સ્ટેમ્પ ડયુટીમા નવાં સુધારેલા દરો :

જાહેરાત વિભાગ

વધુ સમાચાર માટે અમારી સાથે જોડવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો….

https://chat.whatsapp.com/FhEIMfwhGPE7W1rc0icAre